Sint-Pietersnieuwstraat 204, 9000 Gent  Gesloten op maandag en dinsdagmiddag

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Voor het gemak nodigen wij u uit om op de gekozen titel te klikken en te navigeren met deze samenvatting :

Hoe stelt u uw cookies in?
Hyperlinks
Input van de gebruiker
Bevoegdheid en toepasselijk recht
Contactgegevens van de eigenaar van de sites
Deze voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (ook eventuele mobiele sites), inclusief elementen en toepassingen, gemaakt of eigendom van de entiteit waarvan de volledige contactgegevens worden vermeld op de “contact”-pagina (hierna “de Vennootschap”) (hierna de “Sites”). De term gebruiker verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot de Sites (hierna “Gebruiker”). Door de Sites te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker volledig en onvoorwaardelijk de Voorwaarden die erop van toepassing zijn en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Indien de Gebruiker de Voorwaarden niet aanvaardt, is hij verplicht zich te onthouden van elk gebruik van de Sites en/of Diensten. In geval van niet-naleving van de Voorwaarden, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de toegang tot de Sites te weigeren, onverminderd haar recht om schadevergoeding te eisen van elke derde voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die uit deze niet-naleving zou kunnen voortvloeien. De Onderneming behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt daarom aangeraden de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om steeds op de hoogte te zijn van de meest recente versie.
Gebruik van sites
Het gebruik van de Sites is in principe gratis. Om bepaalde Sites te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker zich registreren, bepaalde gegevens verstrekken en/of een toegangscode en/of wachtwoord aanmaken. Indien de Gebruiker dit weigert, is het gebruik van de betreffende onderdelen van de Sites niet mogelijk. In geval van betalend gebruik van bepaalde Sites wordt de Gebruiker vooraf geïnformeerd over de toepasselijke voorwaarden, prijzen en betalingswijze. De vennootschap verstrekt de gebruiker van de sites een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, voor onbepaalde duur, die hem toelaat de inhoud van de sites te downloaden met als enig doel deze weer te geven op één enkele computer. Deze licentie kan echter op elk moment en zonder rechtvaardiging worden ingetrokken. De Gebruiker mag ook een kopie van de inhoud van de Websites afdrukken voor persoonlijk gebruik en zonder enige wijziging van de inhoud. De Websites mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke en privédoeleinden van particulieren en uitsluitend voor interne doeleinden van professionals. Bijgevolg is elk gebruik van de Websites voor commerciële doeleinden strikt verboden. De gebruikers verbinden zich ertoe geen enkele actie te ondernemen die de Websites zou kunnen vernielen of de goede werking ervan zou kunnen verstoren. In geval van misbruik of oneigenlijk gebruik behoudt de vennootschap zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot de sites zonder kennisgeving of waarschuwing op te schorten en/of te verwijderen. Alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op de Sites behoren te allen tijde toe aan het Bedrijf. De Sites en/of Diensten vormen zowel een auteursrechtelijk beschermd werk als databanken waarop de Vennootschap het auteursrecht en de rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van de Sites zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, arrangeren, openbaar maken, verhuren of enige andere vorm van exploitatie van het geheel of een deel van de Sites, in welke vorm en met welk middel dan ook, met name elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap. Elke inbreuk op deze rechten kan burgerlijk of strafrechtelijk vervolgd worden. De namen, logo’s en andere tekens die op deze Sites worden gebruikt (met inbegrip van de logo’s en namen van de Onderneming) zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen. Elk gebruik van deze of soortgelijke tekens is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
verantwoordelijkheid
De Vennootschap zal alles in het werk stellen om de goede werking van de Sites te verzekeren. Behalve in geval van opzettelijke inbreuk en/of dwingende wettelijke bepalingen die het tegendeel bepalen, wijst de Vennootschap alle verantwoordelijkheid af voor elk verlies of schade (direct, indirect, materieel, immaterieel, enz.) die voortvloeit uit: (1) de inhoud van de Sites. De Vennootschap garandeert niet de juistheid, adequaatheid of volledigheid van de informatie op de Sites. De informatie beschikbaar op de Websites, in het bijzonder met betrekking tot de te koop aangeboden producten en diensten, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Vennootschap besteedt de grootste zorg aan de creatie, de bijwerking en het onderhoud van de site. Indien de Gebruiker desondanks op de site onjuiste of verouderde informatie of schadelijke of ongeoorloofde inhoud opmerkt, of indien hij meent dat een van zijn rechten (intellectuele of andere) geschonden is, wordt hij verzocht dit te melden; (2) het gebruik van de Sites; (3) de veiligheid van de Websites. Dit geldt met name voor eventuele computervirussen, fouten of fraude; (4) de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de Websites. De Vennootschap garandeert niet de permanente beschikbaarheid, met alle technische middelen, zonder fouten of onderbrekingen, van alle functies van de Websites, noch de onmiddellijke herstelling van fouten of het onmiddellijke herstel van onderbrekingen. De Vennootschap heeft ook het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot bijkomende Sites en Diensten te weigeren of te beëindigen. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten en/of producten, noch voor de facturatie ervan, indien deze door derden worden aangeboden en toegankelijk zijn via de Sites, zelfs niet indien de Vennootschap hiervoor een vergoeding ontvangt, noch indien zij deze diensten en/of producten factureert voor rekening van derden. In de gevallen waarin de Vennootschap aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,00. De voornoemde beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid van de Vennootschap gelden voor zover zij geldig zijn onder het toepasselijke recht.
Eerbiediging van de privacy en verwerking van persoonsgegevens
De Onderneming en de Gebruiker verbinden zich ertoe de geldende regelgeving na te leven die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (RGPD). De Vennootschap verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van de Gebruiker en van elke andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van klanten en hun bestellingen, de boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het versturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van een overeenkomst, de toestemming van de Gebruiker, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de Onderneming. De voornoemde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en worden, tenzij de Gebruiker anderszins instemt, alleen doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover dit voor de voornoemde doeleinden noodzakelijk is voor de genoemde verwerking. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en bijwerking van de persoonsgegevens die hij/zij aan het Bedrijf verstrekt en verbindt zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij/zij de persoonsgegevens heeft verstrekt, alsmede ten aanzien van de persoonsgegevens die hij/zij eventueel van zijn/haar eigen klanten ontvangt. Persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt gedurende een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en de relatie (contractueel of niet). De gegevens van gebruikers worden in ieder geval uit onze systemen verwijderd na een periode van 7 jaar of, in het geval van een contract, na een periode van 7 jaar na het einde van het contract, met uitzondering van persoonsgegevens die wij verplicht zijn langer te bewaren op basis van specifieke wetgeving of in het geval van lopende rechtszaken waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Door toestemming te geven bij het invoeren of meedelen van persoonsgegevens of door vrijwillig verder te surfen op de Sites of bij het aangaan van een contract met het Bedrijf, stemt de Gebruiker, naast de hierboven omschreven verwerking, in met het verzamelen en gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens op de hieronder omschreven wijze. Het Bedrijf verzamelt persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, totaal aantal bezoeken aan de site, aantal bezoekers aan elke pagina van de site, domeinnamen van de internetproviders van de bezoekers, IP-adressen, cookie). De Gebruiker gaat akkoord met het gebruik en de overdracht van zijn gegevens aan derden voor reclame-, commerciële of marketingdoeleinden en stemt ermee in om op zijn e-mailadres (nieuwsbrief enz.) of per post informatie van de Onderneming of haar partners te ontvangen.
Welke rechten heb je?
U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen/u aan ons verstrekt:
– Recht op toegang en recht op overdraagbaarheid van uw gegevens :
U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om bevestiging te krijgen of gegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt, alsook om te worden geïnformeerd over de doeleinden waarvoor wij ze verwerken, het soort gegevens dat wordt verwerkt, de personen aan wie ze worden meegedeeld en hoe lang ze worden bewaard. U hebt ook het recht een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en deze door te geven of ons te verzoeken deze door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
– Recht op correctie/verwijdering – recht om vergeten te worden :
U heeft het recht te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens indien u constateert dat deze onjuist of onvolledig zijn. U hebt ook het recht te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
– Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: U hebt het recht om zonder enige rechtvaardiging bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing of wervingsdoeleinden.
– Recht op beperking van de verwerking :
U hebt het recht de verwerking van uw gegevens te laten beperken indien u de juistheid ervan betwist, indien u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en in plaats daarvan verzoekt het gebruik ervan te beperken, of indien uw gegevens, hoewel ze niet langer door ons hoeven te worden verwerkt, nog steeds noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
– Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit :
Desgewenst kunt u altijd een klacht over de verwerking van uw gegevens indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) op het volgende adres Gegevensbeschermingsautoriteit, Pressestraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be
De eerste 4 rechten kunnen worden uitgeoefend door per post contact met ons op te nemen op het adres:
Maurizio Maffione / Antichi Sapori – Sint-Pietersnieuwstraat 204, 9000 Gent of elektronisch op het volgende adres : info@antichisapori.be
Over het cookiebeleid
In dit cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken, welke soorten cookies wij gebruiken, d.w.z. welke informatie wij met behulp van cookies verzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe u uw cookievoorkeuren kunt regelen.
Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig houden, zie ons privacybeleid. U kunt uw toestemming voor de cookieverklaring op onze website te allen tijde wijzigen of intrekken. Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: antichisapori.be
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen.
Deze cookies helpen ons om de website goed te laten werken, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website werkt en te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.
Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website eigen cookies en cookies van derden voor verschillende doeleinden.
Cookies van de eerste partij zijn voornamelijk nodig voor de goede werking van de website en verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie. Cookies van derden die op onze website worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website werkt, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om u relevante advertenties aan te bieden, en in het algemeen om u een verbeterde ervaring te bieden en uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.
Welke soorten cookies gebruiken wij?
Essentieel: sommige cookies zijn essentieel voor u om alle functies van onze site te kunnen gebruiken. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of slaan geen persoonlijke informatie op. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten toevoegen aan uw winkelwagentje, en veilig bestellen. Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, de bezochte pagina’s van de website, de bron van het bezoek, etc. Deze gegevens helpen ons om onze website te begrijpen en te verbeteren. Deze gegevens helpen ons de prestaties van de website te begrijpen en te analyseren en waar deze verbeterd moeten worden. Marketing: Onze website toont advertenties. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we u tonen te personaliseren zodat ze zinvol voor u zijn. Deze cookies helpen ons ook om de effectiviteit van deze reclamecampagnes te volgen. De in deze cookies opgeslagen informatie kan ook worden gebruikt door externe reclameproviders om u ook op andere websites advertenties op de browser te tonen. Functioneel: Dit zijn de cookies die helpen bij sommige niet-essentiële functies van onze website. Deze functies omvatten het insluiten van content zoals video’s of het delen van website content op social media platforms. Voorkeuren: Deze cookies helpen ons uw instellingen en browservoorkeuren op te slaan, zoals taalvoorkeuren, zodat u bij toekomstige bezoeken aan de website een betere en efficiëntere ervaring hebt. [cookie_audit columns = “cookie, description” header = “De onderstaande lijst geeft een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt.”]
Hoe stelt u uw cookies in?
U kunt uw cookievoorkeuren op onze website te allen tijde beheren via de cookie manager (beschikbaar door te klikken op de knop rechtsonder op de website) maar ook door uw browserinstellingen te wijzigen. Met de meeste browsers kunt u cookies beheren en verwijderen. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw webbrowser:
Google Chrome : steunlink Safari : steunlink Firefox : steunlink Internet Explorer :  steunlink Edge : steunlink Opera : steunlink
Houd er rekening mee dat u door het blokkeren van bepaalde cookies mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van bepaalde functies van onze website of eerder ingestelde voorkeuren kwijtraakt.
De Site kan links naar andere websites bevatten. Voor zover de Vennootschap deze sites niet kan controleren, kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze sites. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of via deze sites beschikbaar is. Bovendien is het bedrijf niet aansprakelijk voor feitelijke of vermeende schade of verlies die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die op dergelijke sites beschikbaar zijn.
Gebruikersbijdrage
Gebruikers kunnen inhoud (video, audio, tekst, fotomateriaal) doorgeven op bepaalde plaatsen op de Sites (hierna “Bijdragen”). Gebruikers geven de Vennootschap de uitdrukkelijke toestemming om deze Bijdragen op de Sites te reproduceren en dus openbaar te maken via het internet, wereldwijd en zonder tijdslimiet, zonder aanspraak te kunnen maken op enige financiële of andere vergoeding of tegenprestatie. Gebruikers zijn volledig en als enige verantwoordelijk voor de inhoud van hun Bijdragen en de gevolgen van hun verspreiding via de Sites. Gebruikers garanderen dat zij over alle rechten en/of vergunningen beschikken die nodig zijn voor de publicatie van hun Bijdragen op de Sites zoals hierboven beschreven. Gebruikers garanderen de Vennootschap tegen elke klacht, vordering of actie van derden of een toezichthoudende instantie met betrekking tot hun Bijdragen. De Vennootschap oefent geen voorafgaande controle uit over de Bijdragen. Zij behoudt zich echter het recht voor om illegale Bijdragen of Bijdragen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij inbreuk maken op de rechten van derden, niet te verspreiden of van haar Sites te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker die de betreffende inhoud heeft verzonden.
Bevoegdheid en toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op de Sites en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Sites.

Antichi Sapori

ADRES

Sint-Pietersnieuwstraat 204
9000 Gent

RESERVATIES

OPENINGSTIJDEN

Maandag: Welverdiende rustdag

Dinsdag: Welverdiende rustdag


Woensdag: 12.00 – 13.45 en 18.00 – 21.45


Donderdag: 12.00 – 13.45 en 18.00 – 21.45


Vrijdag: 12.00 – 13.45 en 18.00 – 21.45


Zaterdag: 12.00 – 13.45 en 18.00 – 21.45


Zondag: 12.00 – 13.45 en 18.00 – 21.45

WIJZE VAN BETALING

Wij aanvaarden Visa en Mastercard, geen Bancontact, echter geen nood er is een geldautomaat aan de Vooruit

Follow us on

Kom ons bezoeken!

© Antichi Sapori Gent | All Rights Reserved | Powered by Red Genius.